Βιόκοσμος

Χλωρίδα ή/και πανίδα σε φυσικό περιβάλλον. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 17 «Βιογεωγραφικές περιοχές», παράρτημα ΙΙΙ σημείο 18 «Ενδιαιτήματα και βιότοποι», παράρτημα ΙΙΙ σημείο 19 «Κατανομή ειδών»."